Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie 4 SEJMIK ZIEMI ODROWAZOW ... 7 grudnia 2012 roku odbył się IV Sejmik w ramach porozumienia Ziemi Odrowążów. Tym razem przedstawiciele samorządów skupiających już 5 powiatów spotkali się w powiecie szydłowieckim na zamku w Chlewiskach. Powiat konecki reprezentowali: Bogdan Soboń – starosta konecki, Wiesław Skowron – przewodniczący Rady powiatu, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta, Danuta Leśniewicz – członek Zarządu, oraz liczna grupa radnych powiatowych, burmistrzów i wójtów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłowie na Sejm RP w osobach Mirosława Pawlaka oraz Marka Gosa, którzy gratulowali dalszego rozwoju tej wspaniałej inicjatywie i jednocześnie życzyli wytrwałości w dążeniu do wzajemnej współpracy w ramach szeroko rozumianego porozumienia Ziemi Odrowążów.

Honorowy patronat nad Sejmikiem objęli: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, którego w tym dniu reprezentował Kazimierz Kotowski – członek Zarządu województwa, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego oraz Witold Stępień – marszałek województwa łódzkiego. Podczas obrad przyjęto kilka uchwał odnoszących się do założonych ram programowych porozumienia. I tak wśród pierwszych znalazła się uchwała dotycząca przystąpienia powiatu skarżyskiego do porozumienia Ziemi Odrowążów. „Dziękujemy za zaproszenie do tej grupy, która związana jest historycznie z rodziną Odrowążów. Z radością przyjęliśmy informacje, że Państwo chcieliście widzieć nas w swoim gronie. Osobiście widzę bardzo duże możliwości współpracy i rozwoju, które bazować będą na wymianie doświadczeń, ale i również na realizacji wspólnych przedsięwzięć i zamierzeń. Mam nadzieję, że nasz udział w tym stowarzyszeniu przyniesie korzyści dla wszystkich Państwa, a nasza współpraca będzie się rozwijała pomyślnie” - mówił Michał Jędrys – starosta skarżyski.

Na Sejmiku podjęto również uchwały dotyczące założenia Stowarzyszenia Powiatów Ziemi Odrowążów, stworzenia przewodnika turystycznego po Ziemi Odrowążów, wspólnej modernizacji dróg powiatowych powiatów tworzących porozumienie, oraz oznakowania obszarów tworzących porozumienie jednolitymi tablicami informująco – promocyjnymi. Wszyscy Starostowie wraz z Przewodniczącymi Rad Powiatów podpisali stosowną deklarację wyrażającą chęć dalszego rozwoju w ramach porozumienia, jej szczegółową treść przedstawiamy poniżej:

„My Starostowie i Przewodniczący Rad Powiatów

Koneckiego, Opoczyńskiego, Przysuskiego, Skarżyskiego, Szydłowieckiego

Wyrażamy Wolę Współpracy Realizowanej w Ramach Porozumienia Ziemi Odrowążów

Czerpiąc z najlepszych wspólnych tradycji, dziedzictwa kultury duchowej i materialnej deklarujemy wolę tworzenia warunków do integracji powiatów tworzących niniejsze porozumienie oraz poszukiwania dróg ich społecznego i gospodarczego rozwoju”

„Dzisiejsza decyzja powiatu skarżyskiego o przystąpieniu do porozumienia Ziemi Odrowążów jest na wagę złota. Tym sposobem te 5 powiatów gromadzi już 330 tysięcy ludzi, a to niewątpliwie duży potencjał. Myślę, że wszystko przed nami i cieszę się, że ta idea jest wciąż żywa. Jestem pełen nadziei, że pewne przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze oraz ekonomiczne, ale także te osadzone w dziedzictwie kulturowym tej ziemi będą się rozwijały” - mówił Bogdan Soboń – starosta konecki.

W czasie obrad Sejmiku zgromadzeni goście mogli również zapoznać się z bieżącym wydaniem Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemi Odrowążów”, do którego lektury zachęcał osobiście redaktor naczelny w/w Kwartalnika Dariusz Kowalski. Podczas Sejmiku niezwykle interesujący wykład przedstawił Marek Wójcik – zastępca sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich. Pan Marek w swym wystąpieniu dotknął zarówno spraw ustrojowych dotyczących samorządów, jak również pokusił się o pewną analizę źródeł finansowania niektórych przedsięwzięć dotyczących choćby działań w ramach porozumienia Ziemi Odrowążów. Prelekcja okraszona ciekawymi uwagami i podpowiedziami ukazywała również polskie samorządy w zderzeniu z cywilizacyjnym skokiem. Dzisiejszy samorząd, aby być silnym i konkurencyjnym nie może być tylko samorządem socjalnym. Zarówno dziś jak i w najbliższej przyszłości zrzeszanie się samorządów lokalnych, ich konsolidacja daje realne szanse na ich przetrwanie.

Na koniec zgromadzeni goście mogli również zapoznać się z dziejami zamku w Chlewiskach oraz wysłuchać Chóru Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”. Ziemia Odrowążów jako porozumienie skupiające już 5 powiatów buduje ramy współpracy obszaru administracyjno – gospodarczego skupiającego ponad trzysta tysięcy mieszkańców. Dzięki dalszemu rozwojowi tej swoistej autonomii terytorialnej sygnatariusze porozumienia mają możliwości podejmowania prób rozwoju, gdzie w najbliższych latach to właśnie obszary funkcjonalne będą szczególnie preferowane i dofinansowywane. Wydaje się, że powstawanie tego typu inicjatyw, nawet przekraczających granice administracyjne województw ma przed sobą przyszłość i uelastycznia kierunki działań, wyzwalając i wzmacniając potencjał danego regionu.